Dimitris Ztoupis, Kyriakos Zarifis, Christos Xenakis, Ioannis Stavrakakis “Towards a Security Framework for an Established Autonomous Network “, In Proc. IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing, Santorini, Greece, May 2008.